תנאי שימוש במרחב הלמידה- בלוטק אונליין


השימוש בסביבת הלמידה ובתכני האתר כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר ו/או כל פעולה שהיא מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי
1.1 סביבת הלמידה של בלוטק אונליין (להלן: "האתר") מופעל ע"י בלוטק (קומבלק אי.טי בע"מ) ובמסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה  ולהשתתף באופן פעיל בשיעורי לימוד באמצעות שיעורים מקוונים ו/ או דיגטליים במגוון של נושאים (להלן: "השירותים") 

1.2 כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד- אף לשון רבי הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

2. התכנים שבאתר
2.1 האתר מציע תכני לימוד והדרכה וכן מאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות מערכת הסקילבילד של יבמ בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר שיעורי אונליין מוקלטים, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, טקסטים תמונות ומידע נוסף (להלן: "התכנים")

2.2 התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן ובהיקף המותר ע"פ כללי השימוש ההוגן לפי הדין.

2.3 אין בהשתתפותך בהכשרה כדי ליצור בינך ובין החברה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד במהלך  
    תקופת ההכשרה ו /או כדי ליצור כל מחויבות של החברה כלפיך, ולא תהיה זכאי לתשלום כלשהו
    נוסף בעבור תקופת ההכשרה.

2.4  הובהר לי כי במהלך הקורס נלמד חומר המתבסס על ספרות אנגלית המחייב ידע מוקדם הולם של השפה
2.5 חברת בלו טק אדיוקיישן שומרת לעצמה את הזכות להרחיק תלמידים, ללא החזר כספי, עקב  
    התנהגות לא נאותה או מקובלת, עקב אי עמידה בתנאי התשלום או עקב היעדרות של יותר מ 
    25% ממספר השיעורים.

2.6  הנני מצהיר/ה כי ידוע לי  שבכל מקרה בו אפסיק את לימודי בקורס טרם סיומו לא  אהיה זכאי
      להחזר כספי בכל מקרה. 

2.7 בלוטק  (קומבלק אי.טי בע"מ) אינה מחוייבת בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. בלוטק רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.
2.8 על מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריות הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (high definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה בין היתר בספק  הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו זמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, ובלוטק אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.
2.9 הלקוח מצהיר כי ידוע לו צפייה בתכנים באמצעות האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו , ומשכך יתכן כי תיפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל ולא תהיה לו טענה בשל כך. 

2.10 אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד. 

 1. קבלת גישה לאתר
  3.1 שימוש באתר יכול להיעשות בדרך הבאה::
  3.1.1 צפיה בקורסים דיגיטליים במסגרת תכנית המכינה וההתמחויות לתקופה  של עד 12 חודשים.

  3.2
  קבצי הקלטות ותרגול" – הינם קבצים שונים לצפיה בקורסים מקוונים ותרגול התוכניות הנלמדות ובין היתר תמונות , וקטורים, אייקונים, קטעי סאונד, וידאו/ קליפ, פרוייקטים שלמים או חלקי, מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים הצויים באתר בלבד. המנוי רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שניתנות באתר ( או ע"י מדריך/ה השיעור הרלוונטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול ו/או הקלטות לכל צד ג' שהוא בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי התרגול ו/או הקלטות לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.  3.3 בלוטק ( קומבלק אי. טי בע"מ) תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע , בהודעה כתובה במסגרת דף "ההודעות"  שבאתר הלמידה כמו כן בלוטק שומרת לעצמה את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים לכולם  (ללא תשלום) ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חברתיות באינטרנט.

  3.4רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה  (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/ אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה) בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף  (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על בלוטק) והינו בעל תא גואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/ רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

  3.5 ברכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי או  ביט תננאי מוקדם לתוקף ביצוע הקנייה הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. בלוטק (קומבלק אי.טי בע"מ) מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

  3.6 ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מס כרטיס אשראי, מספר ת.ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

  3.7 לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר  (למעט פרטי כרטיס אשראי וחיוב חשבון) על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת , תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של בלוטק (קומבלק אי.טי בע"מ) והסכמה לקבל מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים.

  3.8 ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף  ובעל המנוי מתחייב לשפות את בלוטק (קומבלק אי.טי בע"מ) בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה, שכ"ט וע"ד.

  3.9 צפייה בתכנים מוגבלת לתקופת המנוי בלבד.

  3.10 בלוטק שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את ההרשאה לאתר בשל שימוש שלא כדין  בשירותיו, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

  3.11 חשבונית מס תשלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת החשבונית שקיבל.

  4. הפסקת התקשרות
  4.1 סיום למידה ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו- ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, במידה שתרצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם , הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיוםן ביצוע העסקה ועד ל-3 ימים לפני תחילת ההכשרה או מיום קבלת מסמך המצעיד עליה, לפי המאוחר.

  4.2 בלוטק (קומבלק אי.טי בע"מ) רשאית לסיים את ההכשרה או לשנות את מהותה בכל עת וע"פ שיקול דעתה ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.

 1. 4.3 קוד התנהגות:
  במהלך לימודיך בקורס, הנך מתחייב להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות מרכז ההכשרה, מנהליה, עובדיה ומדריכיה.
 2. חברת קומבלק (באמצעות זרוע ההדרכה "בלוטק") תהא רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.
 3. חל איסור להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג’ ו/או לעשות שימוש שלא למטרות הקורס חומר שהועבר במהלך הקורס או נמסר לתלמיד במסגרת הקורס.
 4. בשונה מקורסים פרונטליים, אין פה חובת נוכחות בקורסים מקוונים. עם זאת נדרש לסיים את כל הקורסים הדיגיטאליים בציון ממוצע של 80% לפחות לצורך קבלת תעודת סיום מסלול פיתוח תוכנה ו/ או ניהול תשתיות IT.
 5. הנך מתבקש לוודא שיש ברשותם את הציוד הנדרש על מנת להשתתף באופן מלא בקורס, מרכז ההכשרה אינו אחראי לתקינות ציוד התלמיד ו/או על נזק שיכול להיגרם לציוד התלמיד כתוצאה מהקורס. תלמיד שלא יוכל להשתתף בקורס מסיבה שלעיל, לא יהיה רשאי להחזר כספי.קניין רוחני
5.1 זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד סביבת הלמידה, והן באשר לתכנים המופיעים בה הינם  רכושה הבלעדי של בלוטק (קומבלק אי.טי בע"מ) ו/או נמצאים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם בכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או להקצות ו/או למסור כרשיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי או בדרך אחרת) ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמתה המפורשת של בלוטק מראש ובכתב.

5.2 יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לבלוטק  אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. בלוטק רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

5.3 פרסומות המוצגות באתר, אם וככל שמוצגות הינן קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומות שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

5.4 השם "בלוטק" וסימני המסחר של בלוטק  (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של בלוטק (קומבלק אי.טי בע"מ) ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת בלוטק בכתב ומראש. 

 1. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  6.1 ככל שידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה בלוטק את מיטב מאמציה על מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת בלוטק לא לעשות שימוש כלחשהו בפרטי המשתמש ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

  6.2 הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL ובלוטק אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש ע"י אחרים ברשת ובלוטק אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

  6.3 בלוטק תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" ( ( cookies או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו כך שתסרב לכל ה cookies או שתתריע על cookies  שנשלחים אליו. למרות זאת יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.

  6.4 בנוסף לאמור לעיל, בלוטק רשאית לתעד את כתובת הIP של הרכישות המתבצעות באתר ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

  6.5 בלוטק לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה 1995 שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו ע"י אחר שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  6.6 בלוטק תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

  6.7 לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על פרטיות ראה להלן.
 1. שירות לקוחות
  7.1 לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי בלוטק  או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של בלוטק אונליין במייל online@bluetech-ed.co.il . נציגי בלוטק ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

  8. שונות
  8.1  בלוטק רשאית להפסיק את ההכשרה ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בלוטק  (קומבלק אי.טי בע"מ) בקשר לכך.

  8.2 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע משימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני  מדינת ישראל.

  8.3 בלוטק רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון וללא הדעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות לבלוטק אדיוקיישן (קומבלק אי.טי בע"מ) 2023